VDSL - Very-high-data-rate digital subscriber line (ITU-T G.993.1) predstavlja trenutno najnoviju i najsofisticiraniju varijantu zasnovanu na DSL tehnologiji koja je razvijena u cilju iskorišćenja postojeće infrastrukture PSTN operatora, izgrađene na bazi bakarnih upredenih parica. Prevashodna namena ovih PSTN mreža je bila prenos govora (POTS usluge) za čiji je prenos korišćen propusni opseg ispod 4 kHz. Pojavom ADSL tehnologije povećava se iskoristljivost postojećih bakarnih parica korišćenjem frekventnog spektra od 1 MHz, dok se pojavom VDSL tehnologije upotrebljivi frekventni spektar povećava na 12 MHz.

Integrated Services Digital Network (ISDN) je digitalna mreža integrisanih usluga. Standard je definisan 1984. od strane međunarodne organizacije za standarde u oblasti telekomunikacija CCITT. ISDN koristi standardne telefonske linije tj. bakarne parice i transformiše ih u višestruke digitalne linije sposobne za prenos zvuka, slika, pokretnih slika i tekstualnih podataka istovremeno. Kod analogne telefonske linije količina informacija koja se može preneti je

ADSL2 predstavlja familiju standarda koji su nastali kao potreba za povećanjem propusnog opsega PSTN (Public Switch Telephone Network) mreža neophodnih za zadovoljavanja intenzivnih aplikacija kao sto je IPTV. ADSL2 predstavlja početnu verziju koja je odobrena od strane ITU-a (International Telecommunication Union) 2003. godine i uključila je brojna

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) tehnologija omogućava širokopojasni pristup Internetu, preko upredenih bakarnih parica javne telefonske mreže (PSTN), brzinama većim od brzina tradicionalanog pristupa putem klasičnog dial-up modema (28.8, 33.6 ili 56 Kbps za analognu, odnosno 64/128 Kbps za ISDN BRI liniju). Za razliku od simetričnog prenosa podataka putem HDSL modema, gde je brzina prenosa podataka u oba smera ista, kod ADSL  prenosa višestruko je veći protok podataka koji korisnici ostvaruju u prijemnom smeru  nego u predaji . U praksi se pokazalo da ovaj vid prenosa u potpunosti zadovoljava potrebe, kako manjih preduzeća tako i kućnih korisnika. ADSL sistem prenosa se realizuje preko analogne ili ISDN telefonske linije i omogućava istovremeni prenos signala govora i digitalnih podataka.