IInternet, koji se ponekad jednostavno naziva Net, predstavlja globalni sistem mreža kompjutera, odnosno mreža na koju su povezane sve trenutno postojeće javne telekomunikacione mreže, na principima jedinstvenog logičkog sistema adresiranja zasnovanog na TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokolima i njihovim proširenjima. Drugim rečima, svaki kompjuter povezan na Internet, u koliko ima ovlašćenja, može dobiti informacije od bilo kog drugog kompjutera na Internetu.

U informatičkoj terminologiji protokol predstavlja poseban set pravila koja se koriste u međusobnoj komunikaciji dve krajnje tačke (čvora) neke telekomunikacijske mreže pri čemu za svaki poseban nivo (sloj) međupovezivanja postoji određeni protokol. U referentnom modelu, poznatom kao Open Sistem Interconnection (OSI - Otvoreni sistem međusobnog povezivanja), postoje jedan ili više protokola za svaki sloj (Layer) u telekomunikacijskoj razmeni podataka, tako da ga oba kraja razmene moraju prepoznati i međusobno ga se pridržavati. Postoje protokoli za rezmenu podataka na nivou hardvera.

MAN - Metropolitan Area Network predstavlja telekomunikacionu mrežu koja povezuje korisnike računara u geografskoj oblasti (regionu) koja je veća nego što je oblast koju pokriva bilo koja lokalna mreža (LAN ) a manja od geografske oblasti pokrivene od strane WAN mreže (Wide Area Network). Sa aspekta teritorijalnosti, MAN mreža pokriva oblast prečnika od 5 pa do 50km što odgovara najčešće teritoriji nekog većeg grada ili regiona.

Ekstranet je privatna mreža koja koristi Internet tehnologiju i javni telekomunikacioni sistem za bezbednu rapodelu delova poslovnih informacija ili za poslovanje sa dobavljačima, trgovcima, poslovnim partnerima, krajnjim korisnicima...Ekstranet može biti predstavljen kao deo kompanijskog Intranet a koji je proširen na korisnike izvan kompanije. Takođe može biti opisan kao stanje u kome je Internet percipiran kao način da poslovanje sa ostalim kompanijama dovede, u najmanju ruku, na isti nivo prioriteta kao i prodaju proizvoda konzumentima.

Firewall je set srodnih programa, lociranih na mrežnom Gateway serveru koji štiti izvore privatne mreže od korisnika ostalih mreža. (Termin takođe podrazumeva bezbedonosnu polisu osiguranja koja je iskorišćena sa programima.)

Internet servis provajder (ISP) predstavlja pravno lice koje ima odobrenja i odgovarajuće resurse za pružanje Internet uluga i obavlja tu delatnost. Internet usluge predstavljaju javne telekomunikacione usluge prenosa podataka koje se realizuju u skladu sa Internet standardima a za čije je korišcenje neophodna upotreba javnih IP adresa. ISP omogućava krajnjem korisniku, sa kojim je prethodno zaključio ugovor o korišcenju Internet usluga,

FDDI (The Fiber Distributed Data Interface) predstavlja 100 Mbps token-prolazni, dual-ring (dvoprstenasti) LAN koji koristi optičko vlakno kao prenosni medijum.

U informacionoj tehnologiji mreža predstavlja seriju tačaka ili "čvorova" međusobno povezanih komunikacionim linijama pri čemu svaka mreža može biti povezana sa ostalim mrežama i njihovim podmrežama. Preciznije rečeno mreža se sastoji od određenog broja servera, rutera, svičera, habova i računara koji su međusobno povezani žičnim ili bežičnim prenosnim medijumima po određenim konfiguracionim topologijama a u zavisnosti od namene mreže. Najčešće topologije koje se koriste generalno u mrežnim konfiguracijama su Bus, Star, Ring i Mesh topologija.

Internet televizija ili Web TV predstavlja vrstu elektronskog masmedija u kome se ostvaruje telekomunikacijski proces između TV emitera i krajnjih korisnika preko globalne internet mreže. TV emiteri, poruku prožetu kroz video/audio sadržaj, a namenjenu širokoj Internet populaciji, namenski prilagođavaju distribuciji preko Interneta. Preciznije rečeno, video i audio sadržaji se konvertuju u formate koji su pogodniji za prenos Internet mrežom pri čemu se uzima u obzir raspoloživi Bandwidth Internet korisnika.

Distribucija video sadržaja nekog TV emitera internet mrežom se ostvaruje na bazi Internet protokola pa je

LAN - local Area Network je vrsta mreže koju čini grupa računara i njima pridruženih uređaja koji dele zajedničku komunikacionu liniju.

Multipleks predstavlja kompleksni signal formiran od određenog broja različitih signala, istih ili različitih formata, iskombinovanih po određenim zakonitostima sa ciljem da doprinesu uštedi kapaciteta prenosnih medijuma (žicnih ili bežičnih) u procesu prenosa većeg broja signala između dve ili više različitih tačaka u prostoru. Uređaj koji obavlja proces multipleksiranja naziva se Multiplekser. Njegov osnovni uslov koji mora da zadovolji je da multipleks signal, na mestu prijema (strani korisnika) bude moguće demultipleksirati

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je osnovni komunikacijski jezik ili protokol koji se koristi na Internetu. Takođe može biti korišćen kao komunikacijski protokol u privatnim mrežama kao što su Intranet i Ekstranet . Kada uspostavite direktan pristup Internetu, Vaš kompjuter već ima kopiju TCP/IP programa, baš kao i svaki drugi kompjuter kome možete poslati poruke ili od koga možete dobiti informacije.

token ring tehnologija

Token Ring tehnologija je sledeća najčešće korišćena tehnologija u lokalnim mrežama posle Etherneta. Standardna verzija je specificirana od strane Instituta Inženjera Elektrike i Elrektronike kao IEEE 802.5 i omogućava prenos podataka sledećim brzinama:

OTT striming, gde OTT predstavlja skraćenicu od "Over The Top", u IT terminologiji se odnosi na distribuciju - isporuku "živih" video i audio sadržaja ili V/A sadržaja na zahtev (VoD), za različite formate ekrana (Multi-screen Delivery), preko različitih vidova Internet konekcija koristeći HTTP internet protokol. Pod različitim formatima ekrana, u ovom slučaju, se podrazumevaju različiti tipovi multimedijalnih uređaja koji imaju mogućnost povezivanja na Internet: mobilni telefoni  treće i četvrte generacije, zatim tablični, Lap-top i Desk-top računari, i na kraju STB (Set Top Box-ovi) i TV prijemnici sa mogućnošću Ethernet konekcije.

Intranet je privatna mreža uspostavljena unutar neke kompanije. Ona može biti sastavljena od nekoliko međusobno povezanih lokalnih mreža (LAN-ova) korišćenjem iznajmljenih linija (Leased lines) u mreži šireg područja (WAN - Wide Area Network).  Sa spoljnim Internet om, Intranet je obično povezan preko jednog ili više "Gateway" računara.
Glavna uloga Intraneta je da raspodeljuje među zaposlenima bitne kompanijske informacije mada se često korisi u cilju olakšavanja rada u grupi koja radi na istom projektu kao i za telekonferencije.

OSI (Open Systems Interconnection) predstavlja referentni model koji je namenjen opisu prenosa