Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Televizija predstavlja sredstvo (medij) masovne komunikacije. Namenjena je prenosu poruke iz jednog izvora (TV emitera),

velikom broju krajnjih korisnika (gledalaca ili TV auditorijuma) sa ciljem da ih informiše, obrazuje, zabavi, ali takode i da utiče na njihov stav o nekoj temi ili ih ubedi u kvalitet nekog proizvoda ili usluge. Pri tome, kao i svaki masmedij, ima za cilj da plasirana poruka dospe do što većeg broja korisnika, kao i da bude percipirana na željeni način, drugim rečima, potrebno je da ostvari što veci domet i uticaj.

Televizija je elektronski masmedij, jer je poruka, koja se prenosi, elektronskog formata, što joj daje mogućnost prenosa veoma velikom broju krajnjih korisnika, odnosno ostvarenju vrlo visokog dometa. Domet televizije predstavlja broj potencijalnih krisnika koji imaju tehničkih mogućnosti za gledanje TV sadržaja. Neophodni tehnički preduslovi za eventualni prijem (gledanje) TV sadržaja su, sa jedne strane, teritorijalna pokrivenost distribucionim mrežama kroz koje se distribuiraju TV sadržaji pojedinih TV emitera do krajnjih korisnika, a sa druge strane, posedovanje TV prijemnika, koji je povezan na razlicite vidove distribucionih mreža.{mosimage}

Za televiziju se kaže da predstavlja jedan od najuticajnijih masmedija baš zato što na krajnjeg korisnika deluje "živom slikom", zvukom i grafikom (tekstom) i na taj način postiže mnogo veci uticaj na konzumenta poruke nego što to ostvaruje poruka koja se prenosi putem radija (samo zvuk) ili putem dnevne ili nedeljne štampe (samo fotografija i tekst). U svakom slučaju, da bi krajnji korisnik primio poruku potrebno je da ista bude prožeta kroz, konzumentu zanimljive i kvalitetne sadržaje, odnosno sadržaje koji će mu zadržati pažnju. {mosimage}

Produkcija, emitovanje i distribucija zanimljivih televizijskih sadržaja iziskuje visoke troškove koji su rezultat vrlo visoke cene televizijske opreme, sa jedne strane, i troškova namenjenih pravima prenosa i autorskih honorara, sa druge strane. Ti produkcijsko-distribucioni troškovi ujedno determinišu visoku cenu oglašavanja ali obzirom na potencijalnu uticajnost poruke i ukupan broj konzumenata televizije, oglašavači se najčešće, za nosioca reklamne kampanje, opredeljuju za ovakav način plasiranja reklamne poruke i promovisanja svojih usluga ili proizvoda.     

Glavni konkurent televiziji sa aspekta uticajnosti predstavlja Internet koji na percepciju krejnjeg korisnika utiče i "živom slikom" i zvukom i tekstom (zapravo lošijeg kvaliteta u tehničkom pogledu) ali mu omogućava i veći stepen interaktivnosti i korišcenja arhivskog sadržaja. Bez obzira na tu činjenicu mnogo je manje korisnika računara i Interneta nego konzumenata TV sadržaja i ako je opšti trend u smanjivanju ovih razlika zbog sve veće zastupljenosti računara u životu i radu pojedinca. Za Internet se može reći da ima preduslova da bude najmasovniji masmedij. Sadržaj koji se nalazi na nekom javom web portalu, uz relativno male troškove hostovanja, software-a i redovnog unapređivanja i ažuriranja,  potencijalno je dostupan svim korisnicima Interneta širom zemaljske kugle. Sa aspekta korisnika, za ostvarivanje mogućnosti pristupa bilo kom javnom sadržaju na Internetu, potrebno je imati računar sa softverom za pretraživanje Interneta i Internet konekciju koja se ostvaruje putem lokalnog Internet servis provajdera (ISP ).