Digitalna modulacija analognog signala predstavlja grupu modulacionih tehnika koja se koristi u procesu transformacije digitalnih podataka u analogne,

pri čemu koristi promenu amplitude, frekvencije ili faze  nosećeg signal.

Najstandardniji način korišćenja ovih transformacija srećemo kod prenosa digitalnih  podataka preko javne telefonske mreže (PSTN) koje nisu direktno prilagođene za prenos digitalnih signala. Telefonska mreža je projektovana za prijem, komutaciju, i prenos analognih signala govora u opsegu od 300 Hz do 3400 Hz. U tom slučaju se vrši povezivanje digitalne opreme na telefonsku mrežu preko modema. Zadatak modema je da konvertuje digitalne podatke u analogne signale, i obratno. Kada se govori o telefonskoj mreži, modemi se koriste za generisanje signala u govornom frekventnom opsegu, ali se iste osnovne tehnike koriste i od strane modema koji generišu signale na višim frekvencijama (recimo mikrotalasni).
Postoje tri osnovna vida digitalnih modulacija analognih signala:
1. ASK - Amplitude Shift Keying,
2. FSK – Frequency Shift Keying,
3. PSK – Phase Shift Keying.  


ASK (Amplitude Shift Keying)


ASK modulacija predstavlja vid modulacione tehnike koja se koristi u procesu transformacije digitalnih podataka u analogne, pri čemu dolazi do promene amplitude nosećeg signala.

Šema kodiranja podataka prvenstveno se odnosi na proces preslikavanja bitova podataka u signalne elemente. Kod ASK modulacije binarnim vrednostima 0 i 1 pridružuju se dve različite amplitude noseće frekvencije. Kao tehnika, ASK je podložna uticaju naglih promena pojačanja i veoma je neefikasna. U telefoniji se koristi za  prenos signala do 1200 bps. ASK modulacija se takođe koristi i kod prenosa digitalnih podataka po optičkom vlaknu, gde LED predajnik emituje svetlosni snop za jedan signalni elemenat, a ne-emituje za drugi.


FSK – Frequency Shift Keying


FSK predstavlja vid modulacione tehnike koja se koristi u procesu transformacije digitalnih podataka u analogne, pri čemu dolazi do promene frekvencije nosećeg signala. Najpoznatija forma FSK modulacije je binarna FSK, nazvana BFSK. Kod BFSK, dve binarne vrednosti se predstavljaju različitim frekvencijama koje su locirane u blizini noseće frekvencije. FSK modulaciona tehnika je manje podložna greškama u poredjenju sa ASK modulacionom šemom. Ovaj način prenosa, kada se prenos vrši po standardnim telefonskim paricama, obično se koristi za brzine do 1200 bps. No treba istaknuti da se FSK koristi takođe i na višim frekvencijama (3-30 MHz) kod radio prenosa. Signal MFSK (multiple FSK) u odnosu na BFSK, sa aspekta propusnog opsega, je daleko efikasniji, ali je zato više podložan greškama. Kod MFSK se koriste više od dve frekvencije.
PSK – Phase Shift Keying
PSK predstavlja vid modulacione tehnike koja se koristi u procesu transformacije digitalnih podataka u analogne, pri čemu dolazi do promene faze nosećeg signala.

Kod PSK šeme kodiranja promena faze nosećeg signala vrši se u skladu sa podacima. Najjednostavnija šema koja koristi dve faze radi prezentacije dve binarne cifre je BPSK (Binary PSK). Alternativna forma BPSK šemi je DPSK (Differential PSK)
{mosimage}
Kod ove šeme binarna 0 odovara predaji signalnom paketu (signal burst) iste faze kao i prethodni signalni paket, dok binarna 1 odgovara predaji signalnog paketa suprotne faze u odnosu na prethodni. Efikasnije iskorišcenje propusnog opsega se postiže ako se svaki signalni elemenat predstavi sa više od jednog bita. Tipične takve tehnike su kvadraturna PSK poznata kao QPSK koja koristi multiple faznih pomeraja od p/2 i 8PSK šema kodiranja. Kod QPSK svaki signalni elemenat predstavlja dva bita. U principu PSK na višenivoa se može postići grupisanjem većeg broja bitova. Najstandardniji primer upotrebe ove modulacione tehnike predstavlja DVB. Kada se govori o digitalnoj faznoj modulaciji kakva je recimo QPSK uobičajeno je da se amplituda i faza predajnih simbola predstave u kompleksnom koordinatnom sistemu nazvanom signal constellation.
Ilustracije radi signal-constellation za QPSK je prikazan na sledećoj slici.
{mosimage}
Kvadraturna amplitudna modulacija – QAM
QAM predstavlja vid modulacione tehnike koja se koristi u procesu transformacije digitalnih podataka u analogne i obrnuto, pri čemu koristi kombinaciju ASK i PSK modulacione tehnike, a može se posmatrati kao logičko proširenje QPSK šeme kodiranja. U suštini to je multisimbolna modulacija koja koristi multi-amplitudnu i multi-faznu modulaciju radi povećanja brzine prenosa podataka. Signal-constellation za 16-QAM, 4-bita po simbolu, prikazan je na slici.