Ko je on line

We have 17 guests online
Osnovni pojmovi prenosa signala
Written by panta   
Wednesday, 02 July 2008 01:36
Article Index
Osnovni pojmovi prenosa signala
Page 2
All Pages
Digitalni signal možemo definisati kao sekvencu diskretnih, diskontinualnih naponskih impulsa. Svaki impuls predstavlja signalni element. Binarni podaci se  prenose kodiranjem svakog bita podataka u odgovarajući signalni element. Na sličan način, digitalni niz bitova se može kodirati u analogni signal kao sekvenca sigalnih elemnata, pri čemu svaki signalni elemenat, predstavlja impuls konstantne frekvencije, faze i amplitude.

Last Updated on Tuesday, 28 September 2010 19:28