Menu Content/Inhalt
Naslovna arrow DSNG
Predajnik.jpg
DSNG
QPSK modulacija E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 1
QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) je četvorofazna PSK modulacija. Kod QPSK modulacije razlikujemo četiri faze koje nose digitalne podatke. Svaka faza nosi određeni broj bita, tj. svaki simbol QPSK signala je predstavljen sa dva bita.
Detaljnije...
 
DSNG Sistem E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 6
DSNG_vozilo
DSNG (Digital Satellite News Gathering) predstavlja telekomunikacijski sistem za prikupljanje vesti, njihovo konvertovanje u signal digitalnog formata  i prenos posredstvom satelita. Gledano kroz istorijat razvoja televizije prikupljanje vesti posredstvom satelita predstavlja logički dodatak elektronskom prikupljanju vesti (ENG) i potrebi da se prikupljene vesti sa udaljenih lokacija na terenu dopreme do TV emitera u što kraćem vremenskom periodu u cilju postizanja ekskluzivnosti a samim tim i uvećanja gledanosti televizijskog sadržaja.

Detaljnije...
 
Istorijat satelitskog prenosa signala E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 0
Prenos informacija na daljinu vrši se pomoću različitih komunikacionih sistema. Prenosni medijum može biti ili slobodni prostor ili neka materijalna struktura. Pred komunikacione sisteme u prošlosti, a i danas, stalno su se nametali isti zahtevi, koji bi se mogli sažeti u sledeća dva:
 
– ostvariti prenos što vece količine informacija,
– ostvariti što vece rastojanje izmedu direktnih komunikacionih učesnika.
Up Link Satelitska antena

Detaljnije...
 
Reed-Solomon kod E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2

Reed-Solomon ili skraćeno RS kod je kod za korekciju greške sa širokom primenom u digitalnim komunikacijama i memorijama. Red-Solomon kod se koristi za korekciju u mnogim sistemima kao što su:

- memorijski uređaji (magnetna traka, kompakt disk, DVD itd),

- bežične i mobilne komunikacije,

- satelitske komunikacije,

- digitalna televizija-DVB-T ,

- modemi velike brzine kao što su ADSL , xDSL itd

Detaljnije...
 
Prijem satelitskog TV signala E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 7
 Elementi za prijem satelitskih programa uključuju satelitsku antenu i niz drugih komponenata u lancu prijemnog satelitskog sistema, sve do samog televizijskog prijemnika. Osnovne komponente sistema za prijem satelitskih signala su: 
Detaljnije...
 
Karakteristike satelitskih signala E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 5
Signali sa satelita prenose se u mikrotalasnom području, koje za televizijske programe obuhvata opseg od oko 3 do 20 GHz. Jedna od osnovnih osobina elektromagnetnih talasa je pravolinijsko prostiranje, što znači da se oni mogu prostirati između dve tačke, među kojima postoji optička vidljivost. Zbog toga se u nekoj tački na Zemlji mogu primati samo signali sa onih satelita koji se nalaze u vidnom polju...
Detaljnije...
 
TDMA pristup satelitu E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 10
pojednostavljen dijagram tdma  Razvojem tehnike digitalnog prenosa signala putem satelita ukazala se potreba za efikasnijim načinom višestrukog pristupa satelitu. Pošto je tadašnja FDMA imala nedostataka, razrađeni su postupci višestrukog pristupa satelitu na bazi vremenske raspodele (TDMA).
Detaljnije...
 
DVB-DSNG E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 4
DVBDSNG Performanse Digital Satellite News Gathering (DSNG) - prikupljanje vesti posredstvom satelita je sistem za prenos tačka-tačka (Point to Point) ili tačka-više tačaka (Point to Multipoint), postavljen kao fiksni ili prenosni uplink(DSNG vozilo , Fly Away) i prijemna stanica, koji nije namenjen za prijem opštoj populaciji...
Detaljnije...
 
C i Ku Band E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 6
Satelitski Bandovi  Osnovni kriterijumi izbora frekvencija za satelitske i ostale komunikacijske službe vezani su za dva aspekta. Upotrebljavana frekvencija mora da obezbedi najmanje smetnje drugim službama koje se tim frekvencijama ili područjima koriste, i s druge strane stoji i zahtev da se koriste frekvencije koje su fizički i tehnički pogodne za tu vezu. 

Detaljnije...
 
BER E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 0
BER  BER (Bit Error Rate) predstavlja broj bitova grške za koje postoji verovatnoća da će se pojaviti u toku prenosa digitalnog signala. Digitalni signal predstavlja povorku logičkih nula i jedinica pri čemu prilikom njegovog prenosa od predajnika do prijemnika, kroz određenu sredinu  a usled smetnji odnosno šuma koji ta sredina unosi, može doći do pojave greške tako da se poslata logička 0 može primiti kao logička jedinica i obrnuto...
 
Detaljnije...
 
Konvoluciono kodiranje E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 2

Digitalni komunikacijski sistemi su podložni smetnjama tj. uticaju šuma. Da bi se u prenosnom medijumu eliminisao uticaj smetnje vrši se zaštitno FEC (engl. Forward Error Correction) kodovanje. Kao spoljašnji koder koristi se Reed-Solomon koder.

Detaljnije...
 
Satelitske smetnje E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 3

Satelitske smetnje su rastući problem koji utiče na sve komercijalne satelite i njihove korisnike. Osnovni uzrok je u velikom broju emisionih antena usmerenih prema satelitima, uključujući i svuda prisutne VSAT stanice. Sa povećanjem broja emitera, povećava se i broj smetnji.

Detaljnije...